Wsparcie działalności Fundacji Gazety Wyborczej

Administrator (Fundacja Gazety Wyborczej KRS 59944, NIP PL 526-030-56-44, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa) udostępnia za pośrednictwem Portalu (www.fundacjagazetywyborczej.pl) możliwość wspierania płatnościami pieniężnymi (mającymi charakter darowizn) działalności statutowej Fundacji.

  1. Płatności pieniężne na rzecz Fundacji mogą być dokonywane:

1.1 Tradycyjnym przelewem bankowym;

1.2 Przy wykorzystaniu płatności internetowych obsługiwanych przez Operatorów płatności internetowych (PayU). Aktualna i pełna lista metod umożliwiających dokonywanie płatności jest udostępniana przez Administratora w Portalu, na stronie www.fundacjagazetywyborczej.pl.

1.3 Szczegółowe zasady dotyczące dokonywania płatności pieniężnych, o których mowa w pkt 2. i 4., określa każdorazowo regulamin stosowany przez właściwego Operatora płatności internetowych.

1.4 W ramach płatności pieniężnych Administrator udostępnia Użytkownikom możliwość dokonywania na rzecz Fundacji cyklicznych płatności pieniężnych realizowanych przez właściwego Operatora płatności internetowych zgodnie z warunkami przez niego określonymi.

1.5 W celu zapoczątkowania cyklicznych płatności pieniężnych, Użytkownik powinien  zalogować się na swoje indywidualne konto w Portalu oraz wybrać kwotę płatności pieniężnej, która będzie realizowana cyklicznie raz w miesiącu, poprzez obciążenie przez Operatora płatności internetowych karty płatniczej/rachunku bankowego.

1.6 Administrator informuje, że pełne dane karty płatniczej Użytkownika będą przechowywane wyłącznie przez Operatora płatności internetowych. Operator płatności internetowych pośrednicząc w dokonaniu darowizn, udostępnia „token” (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Użytkownika unikalnego identyfikatora, za pomocą którego ten Użytkownik dokonuje płatności cyklicznych na rzecz Fundacji. Zwracany podczas płatności „token” zawiera zaszyfrowany przez Operatora płatności internetowych, maskowany numer karty oraz datę jej ważności, co sprawia, że Fundacja nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej.

1.7 Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z dokonywania płatności (darowizn) cyklicznych na rzecz Fundacji. W tym celu Użytkownik powinien:

1.8 Przesłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres joanna.krawczyk@agora.pl. W treści e-maila należy podać imię i nazwisko, adres e-mail (wskazany przy rejestracji w Portalu celem dokonywania płatności cyklicznych) oraz numer telefonu komórkowego.

1.9 Administrator może kierować do Użytkowników dokonujących cyklicznych płatności określonych w pkt 4 specjalny miesięczny newsletter zawierający informacje o działalności Portalu oraz inne treści związane z promowaniem celów statutowych Fundacji. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takiego specjalnego newslettera poprzez skorzystanie z linku (odsyłacza) znajdującego się w każdej wiadomości newsletter lub poprzez zmianę ustawień na koncie użytkownika w zakładce Twoje wiadomości.

  1. Reklamacje

2.1. Reklamacje dotyczące działania Portalu i Usług świadczonych za jego pośrednictwem mogą być zgłaszane przez Użytkownika pocztą elektroniczną, na adres: joanna.krawczyk@agora.pl

2.2. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać Usługę, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem w postaci adresu poczty elektronicznej.

2.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej wniesienia przez Użytkownika.

2.4. W przypadku reklamacji związanych z dokonywaniem płatności pieniężnych, o których mowa w pkt 5 powyżej, reklamacje należy kierować bezpośrednio do właściwego Operatora płatności internetowych. Więcej informacji dotyczących składania reklamacji odnoszących się do dokonywania płatności pieniężnych znajduje się pod adresem: https://www.payu.pl lub na stronie banku Użytkownika.

  1. Postanowienia końcowe

3.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 września 2019 r. Administrator może od czasu do czasu dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom w Portalu wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.

3.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3.3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.

Klauzula – wpłaty:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych: Fundację Gazety Wyborczej z siedzibą Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10 wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 760539; tel. 694 401 246,

e-mail: fundacja@wyborcza.pl:

  • moich danych osobowych podanych niniejszym w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji darowizny i obsługi mojej osoby jako darczyńcy (zgoda wymagana),
  • moich danych osobowych podanych niniejszym w formularzu w celach informacyjnych, edukacyjnych i marketingowych związanych z prowadzonymi przez Fundację projektami w ramach działalności statutowej Fundacji Gazety Wyborczej za pomocą poczty, e-maila i telefonu (zgoda nie jest wymagana do dokonania darowizny).

 

Klauzula przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Gazety Wyborczej z siedzibą Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10 wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 760539; tel. 694 401 246, e-mail: fundacja@wyborcza.pl 

Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: (1) rozliczeniowym związanym z darowiznami i obsługą osoby Darczyńcy oraz (2) informacyjno-edukacyjnym związanym z działalnością statutową Fundacji Gazety Wyborczej w oparciu o następujące podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (prawnie uzasadniony interes). 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: banki, operatorzy płatności online i inne podmioty związane z realizacją i rozliczeniem darowizn a także firmy świadczące usługi infolinii, firmy kurierskie oraz podmioty współpracujące z Fundacją Gazety Wyborczej w kampaniach i projektach informacyjno-edukacyjnych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody, realizacji rozliczenia darowizny, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  2. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Administratora w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać poprzez wniosek wysłany a adres e-mail: fundacja@wyborcza.pl lub drogą pocztową. Przetwarzanie danych dokonane do momentu wycofania zgody pozostaje nadal zgodne z prawem;
  3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.