Klauzula – wpłaty:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych: Fundację Gazety Wyborczej z siedzibą Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10 wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 760539; tel. 694 401 246,
e-mail: fundacja@wyborcza.pl:

 • moich danych osobowych podanych niniejszym w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji darowizny i obsługi mojej osoby jako darczyńcy (zgoda wymagana),
 • moich danych osobowych podanych niniejszym w formularzu w celach informacyjnych, edukacyjnych i marketingowych związanych z prowadzonymi przez Fundację projektami w ramach działalności statutowej Fundacji Gazety Wyborczej za pomocą poczty, e-maila i telefonu (zgoda nie jest wymagana do dokonania darowizny).

 

Klauzula przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn.27.04.016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Gazety Wyborczej z siedzibą Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10 wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 760539; tel. 694 401 246, e-mail: fundacja@wyborcza.pl 
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: (1) rozliczeniowym związanym z darowiznami i obsługą osoby Darczyńcy oraz (2) informacyjno-edukacyjnym związanym z działalnością statutową Fundacji Gazety Wyborczej w oparciu o następujące podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (prawnie uzasadniony interes). 
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: banki, operatorzy płatności online i inne podmioty związane z realizacją i rozliczeniem darowizn a także firmy świadczące usługi infolinii, firmy kurierskie oraz podmioty współpracujące z Fundacją Gazety Wyborczej w kampaniach i projektach informacyjno-edukacyjnych. 
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody, realizacji rozliczenia darowizny, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
 1. a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 2. b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Administratora w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać poprzez wniosek wysłany a adres e-mail: ………… lub drogą pocztową. Przetwarzanie danych dokonane do momentu wycofania zgody pozostaje nadal zgodne z prawem;
 3. c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2. 

Wesprzyj Fundację Gazety Wyborczej