ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych: Fundację Gazety Wyborczej z siedzibą Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10 wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 760539; tel. 694 401 246, e-mail: fundacja@wyborcza.pl zawartych w niniejszym formularzu w celach prowadzenia akcji informacyjno-edukacyjnej związanych z działalnością statutową Fundacji Gazety Wyborczej.

Zgadzam się na otrzymywanie treści o charakterze informacyjnym (mailingi, wiadomości typu newsletter) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na ujawniony adres e-mail, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2017r., poz. 1219 ze zm.) pochodzących od Fundacji Gazety Wyborczej.

Zgadzam się na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2016 poz. 1489 ze zm.) pochodzących od Fundacji Gazety Wyborczej.

 

Klauzula – Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fundacja Gazety Wyborczej z siedzibą Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10, KRS: 760539, tel. 694401246, e-mail: fundacja@wyborcza.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu i w oparciu o następującą podstawę prawną:

– cel przetwarzania danych: w celach prowadzenia akcji informacyjno-edukacyjnych związanych z działalnością statutową Fundacji Gazety Wyborczej

– podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO (zgoda).

  1. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Fundacją Gazety Wyborczej w kampaniach i projektach informacyjno-edukacyjnych związanych z działalnością statutową Fundacji.
  2. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, zgodnie z Polityką prywatności przyjętą przez Fundację.
  3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  4. a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Administratora w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać wysyłając informacje na adres e-mail: fundacja@wyborcza.pl lub wysyłając stosowne żądania pocztą.
  6. c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.